โอน / ค้นหาค่าโดยสาร

ตารางเวลา

ตั๋วธรรมดา

ตำนาน
ชื่อสถานี บนเวที:ผู้ใหญ
ลดลง:เด็ก ๆ
บนเวที:5 ครั้งจำนวนของตั๋ว ชื่อสถานี
ลดลง:11 ครั้งจำนวนของตั๋ว